ОШ „14.ОКТОБАР“
Гочка 40, Београд
 
 
 
 
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ РАЗРЕД
                                                             ШКОЛСКА 2010/11.
                                                                                  2011/12.
                                                                                  2012/13.
                                                                                  2013/14.година
 
 
 
 
 
 
 
Директорка
 Мирјана Китић
                                                                                                                         _____________
 
 
 
Београд, јун 2010. године                                                    
 
 
 
 
УВОД
 
Полазећи од Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о основној школи, Правилника о наставном плану и програму за први, други, трећи и четвртог разред основног обарзовања и васпитања, Школског развојног плана –«Спреми, крени и примени» донетог за период 2008-2013.године, материјално техничких и кадровских услова, утврђених потреба и интересовања ученика, родитеља, и шире локалне заједнице, школе, Стручни актива за развој школског програма је сачинио Школски програм за први разред.
Школски програм обухвата програм рада у првом разреду и важиће за школску
                                                                                  2010/11.
                                                                                  2011/12.
                                                                                  2012/13.
                                                                                  2013/14.година
 
ЦИЉ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
 
                Овај школски програм је осмишљен са циљем да нашим ученицима понудимо што квалитетније услове образовно васпитног рада у којима ће примерено времену и сложеним друштвеним условима у којима живе стицати адекватну језичку, математичку, информатичку, уметничку, еколошку писменост, развијајући тако своја знања, вештине, ставове и вредности, реализујући на тај начин своје потенцијале, интересовања, потребе и личност у целини, уз уважавање и поштовање идентитета, различитости .
 
 
СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА I РАЗРЕД
 
Квалитетно образовање и васпитање које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености, неопходне за живот у савременом, сложеном друштву.
Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује интересе и потребе других.
Саставни део школског програма биће Индивидуални образовни планови, али се неће налазити у школском програму већ ће се чувати у ПП служби у плановима учитеља и наставника као прилог школском програму.
 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА СУ:
 
v       развијање интелектуалних капацитета и знања ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима;
v       подстицање и развој физичких и здравствених способности ученика;
v       оспособљавање за рад и даље образовање и самостално учење, у складу са начелима перманентног усавршавања и доживотног учења;
v       оспособљавање за самостално доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот;
v       развијање свести о националној припадности, неговање српске традиције као и културе националних мањина;
v       омогућавање укључивања у процесе европског и међународног развоја образовања;
v       развијање свести о значају заштите и очувања животне средине;
v       усвајање, разумевањ и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва;развијање радозналости и отворености код ученика за културе цркве и верских заједница, као и етичке и верске толеранције;
v       развијање способности за живот у демократски уређеном друштву;
v       развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности.
v        Саставни део школског програма биће Индивидуални образовни планови, али се неће налазити у школским програмима већ ће се евидентирати у ПП служби у плановима учитеља и наставника као прилог школском програму.
 
 
УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
 
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
 
                Настава у првом разреду школске 2010/2011. године одвијаће се у два објекта: у школи у Кнежевцу и у школи на Лабудовом брду. 
                Одељење I1 наставу ће имати у објекту у Кнежевцу који располаже учионицама, библиотеком, информатичким кабинетом      
( четири рачунара),   простором за извођење наставе физичког васпитања који није прилагођен потребама наставе, као и спортски терен.
                Одељења I2,  I3, и I4 I5 наставу ће имати у објекту на Лабудовом брду. Користиће учионички простор, школску библиотеку, информатичке кабинете, велику салу за физичко (за по два часа недељно), малу салу за физичко( За по један час недељно), свечану салу, као и спортске терене.
Циљеви и задаци усвојеног школског програма оствариваће се кроз реализацију обавезних, изборних наставних предмета и осталих облика образовно-васпитног рада.
 
 
I.   ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
 
Редни број
Наставни предмет
Недељни фонд
      часова
Годишњи фонд
         часова
1.
Српски језик
5
180
2.
Математика
5
180
3.
Свет око нас
2
72
4.
Физичко васпитање
3
108
5.
Ликовна култура
1
36
6.
Музичка култура
1
36
7.
Енглески језик
2
72
Укупно
19
684
 
Годишњи планови обавезних наставних предмета дати су у прилогу.
 
 
II.   ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
 
Са понуђене листе из Правилника о Наставном плану и програму, школа се одлучила да у складу са условима и интересовањима родитеља и ученика, на листу изборних предмета стави сл. предмете:
 
ПРВА ЛИСТА: 
Ø       Верска настава
Ø       Грађанско васпитање (сазнање о себи и другима)
 
*Од понуђених изборних предмета бира се један који се учи до краја првог циклуса образовања.
 
 
ДРУГА ЛИСТА: 
Ø       Лепо писање
Ø       Рука у тесту
Ø       Чувари природе
Ø       Од играчке до рачунара
Ø       Народна традиција
 
* Од понуђених пет изборних  предмета, бира се један предмет који се учи до краја школске године. Програми ће бити у анексу.
 
 
III. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА
 
У складу са материјално – техничким и кадровским условима, интересовањима родитеља и ученика Школа је одлучила да понуди следеће факултативне активности:
 
Редни број
Остали облици
образовни-васпитног рада
Недељни
фонд часова
Годишњи
фонд часова
1.
Часови одељењског старешине
1
36
2.
Слободне активности (секције)
1-2
36-72
3.
Допунска настава
1
36
4.
 Додатна настава
 
 
5.
Посете
 
(пр.посета у прилогу)
6.
Излети
 
1
7.
Настава у природи
 
1
 
УКУПАН ФОНД ЧАСОВА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА
 
Редни број
Садржај Школског програма
Недељни фонд часова
Годишњи фонд часова
1.
 Обавезни предмет
19
684
2.
 Изборни предмет
2
36+36
3.
 Допунска настава
1
36
4.
 Час одељењског старешине
1
36
5.
 Слободне активности:
1
36
 
 УКУПНО
24
864
 
 Слободне активности
 
                За ученике који показује посебно интересовање за поједине области организоваће се слободне активности у облику различитих секција: драмска и ликовна.
У складу са Правилником о наставном плану и програму за први разред и задужењем наставника за школску 2010/2011. организоваће се и часови секција и то :
Иванка Петровић        -  ликовна секција
Тања Жегарац Гајић   - ликовна секција
Весна Басара               -  ликовна секција
Милена Марковић       - ликовна секција
Десанка Тнинић            - ликовна секција
 
Програми секција налазе се у прилогу.
 
Допунска настава:
За ученике који буду имали проблема у напредовању и савладавању наставног градива из појединих предмета, организоваће се допунска настава и то
1 час недељно.
План и програм рада налази се у прилогу.
За ученике са сметњама у развоју биће донети ИОП-и који ће се примењивати од новембра 2010. год
Час одељењског старешине:
Планирани су и часови одељењског старешине и то по 1 час недељно.
План и програм рада налази се у прилогу.
 
Посете:  1. разред
                Планирано је да се организују посете позоришту сваког месеца (по једна од октобра до маја ), једна Новогодишња прослава ван школе и три Радионице под отвореним небом.
 
Реализација посета обавиће се према плану:
 
Октобар:               посета позоришту/ Радионица под отвореним небом
Новембар:     посета позоришту/ Радионица под отвореним небом
Децембар:      Новогодишња представа и новогодишња журка
Фебруар:              посета позоришту/ музеј
Март:                     посета позоришту
Април:  посета позоришту/ Радионица под отвореним небом
Мај:                        посета позоришту/ Радионица под отвореним небом
 
Излети:
 
За ученике првог разреда, планиран је излет:
Пећинци  –Обедска бара- Сурчин-Београд  мај - јун
 План и програм рада налази се у прилогу. 
 
Настава у природи:
Настава у природи је планирана да се реализује на пролеће ( мај – јун 2011.) на планини Дивчибаре.
 
                План и програм рада налази се у прилогу.
 
Посете институцијама локалне заједнице 
 
Планиране су посете: Гарден центру, Културном центру Раковица, суседним школама, као и посете школи у Кнежевцу и на Лабудовом брду.
 
 
ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
 
 
САДРЖАЈ РАДА
 
 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗ.
 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
1. Задужење редара
IX
ученици, учитељ
2. Кућни ред у школи- разговор
IX
учитељ
3. Активности у оквиру пројекта „Моја школа-школа без насиља“
IX
учитељ
4. Шта је Дечији савез- разговор
IX
учитељ
5. Обележавање Дечије недеље
X
учитељ
6. Обележавање Дана школе
X
ученици, учитељ
7. Избор одељенског руководства и подела    задужења
X
учитељ
8. Активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“
X
учитељ
9. Представи друга- радионица „Ко си ти, ко сам ја“
XI
психолог
10. Лична хигијена- разговор
XI
ученици, учитељ
11. Активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“
XI
учитељ
12. Активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“
XII
учитељ
13. Шта је здравствена превенција- разговор
XII
здрав. радник
14. Покажи шта знаш- забавни састанак
XII
ученици
15. Разговор о лепом понашању
XII
учитељ
16. Активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“
I
учитељ
17. Свечана прослава Дана св. Саве
I
ученици, учитељ
18. Активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“
I
учитељ
19. Разлике међу нама, радионица „Лична карта“
II
учитељ
20. Сличности међу нама, радионица „Слагалица“
II
психолог
21. Активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“
II
учитељ
22. Стичемо радне навике
III
учитељ
23. Артикулација осећања, радионица      „Љубав и страх“
III
психолог
24. Уређење дворишног простора
III
ученици, учитељ
25. Уређење учионице пред Дан жена
III
ученици, учитељ
26. Активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“
IV
учитељ
27. Здравље је брига свих нас- разговор
IV
здрав. радник
28. Обележавање Ускрса (опремање паноа и      уређење учионице)
IV
ученици, учитељ
29. Активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“
IV
учитељ
30. Одељенска изложба продуката са слободних активности и хобија ученика
V
ученици
31. „Ко је књиге читамо?“ (разговор са библиотекарком)
V
библиотекарка
32. Активности у оквиру пројекта „Школа без насиља“
V
учитељ
33. Значај правилне исхране- разговор
V
учитељ
34. ''Покажи шта знаш''- забавни састанак
VI
ученици, учитељ
35. Успех и дисциплина на крају школске године- разговор
VI
учитељ
36. „Научили смо много-показаћемо вам“(Свечани састанак са родитељима)
 
 
 
У оквиру реализације Пројекта „Школа без насиља“ реализоваће се Анимирана серија и „Уаа неправда“ и пратеће превентивне радионице, по Акционом плану „Школе без насиља“ за школску 2010/11. годину.
 
 
ПРОГРАМ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА
 
 
САДРЖАЈ РАДА
 
 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗ.
 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
 1. Приказ генерације првака
 
IX
ПП служба
 1. Избор представника у Школски савет родитеља
 
IX
Учитељ, родитељи
 1. Упознавање родитеља са Школским програмом за први разред
 
IX
Учитељ, ПП служба
      4.  Презентација садржаја обавезних изборних предмета
         Верска настава и Грађанско васпитање
 
IX
Педагог, вероучитељ
5. Разговор о опремљености школским прибором;прослави     Дана школе; реализацији посета, једнодневних излета и наставе у природи.
 
IX- VI
 
Учитељ,Савет родитеља
6.  Индивидуалне посете родитеља
 
IX- VI
Учитељ, родитељи
 1. Активности планиране Школским развојним програмом које се односе на ''Школу за родитеље''
 
IX- VI
Учитељ
       8.  Извештај о успеху и владању ученика на крају
            класификационог испита
 
IX- VI
Учитељ
        9. Извештај о реализацији једнодневних излета и
               наставе у  природи
 
X, VI
Учитељ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА 
 
 
САДРЖАЈ РАДА
 
 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗ.
 
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
1. Приказ генерације првака
 
IX
ПП служба
2. Активности у оквиру пројеката „Самовредновање и вредновање“ рада школе, ''Школа без насиља“, као и Школског развојног плана
 
IX- VI
Руководилац већа, ПП служба
3. Планирање и реализација посета, једнодневне екскурзије  Пећинци – Купиново –Обедска бара
    и наставе у природи: Маљен-Дивчибаре
VIII- IX- V
 
Учитељи
4. Извештај о резултатима   анкетирања родитеља у
    циљу утврђивања листе изборних предмета
 
IX
Учитељи, ПП служба
5. Формирање група ученика за похађање наставе из
    изборних предмета
 
IX
Учитељи, ПП служба
6. Договор о организовању 160. Дана школе и реализација
 
IX- X
Учитељи
7. Испитивање интересовања ученика за укључивање у
    слободне активности школе
 
X
Учитељи
8. Организација астручних семинара
X- VI
Директорка,учитељи, ПП служба
9. Извештај о успеху и владању ученика на крају
      класификационог испита
 
XI- XII- IV- VI
Учитељи
10. Реализација Наст. плана и програма на крају
      класификационог испита
 
XI- XII- IV- VI
Учитељи
11. Идентификација ученика са проблемима у учењу и
      понашању и предлог мера
 
X
Учитељи, ПП служба
12. Договор о организацији прославе Нове године
 
XII
Учитељи
13. Организација и реализација прославе Дана св. Саве
 
XII- I
Учитељи
14. Планирање и реализацијa часова Активне наставе и тематски планиране наставе
 
IX- IV
Учитељи, ПП служба
 
 
 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИКА
 
Предмет: Српски језик
 
Наставник: разредно веће првог разреда
Разред и одељење: I1, I2,  I3  и  I4   I5
 
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
 
Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине.
 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
 
v      правилно усвајање гласова, гласовних скупова, речи и реченица
v      савладавање технике читања и писања на ћириличном писму;
v      навикавање на употребу књижевног језика у говору и писању;
v      формирање навике за читко, уредно и лепо писање
v      поступно увођење у доживљавање и разумевање књижевних текстова;
v      уочавање врста књижевних дела према захтевима програма;
v      усвајање основних књижевнотеоријских и функционалних појмова према захтевима програма
v      оспособљавање за усмено и писмено препричавање, причање и описивање према захтевима програма
 
Р.бр.
 
Назив теме
 
Време реализа-ције
Број часова
                                                    
за обраду
за друге типове
 
 УКУПНО
1.
Основе читања и писања
IX-III
38
28
66
2.
Књижевност
IX-IV
42
13
55
3.
Језик
IX-VI
31
28
59
 
 
 
 
Број часова
 
 
    за обраду
за друге типове
 
УКУПНО
 
Прво полугодиште
43
41
84
 
Друго полугодиште
54
42
96
 
УКУПНО
97
83
180
 
 
 
   КОРЕЛАЦИЈА
 
Савладавање технике читања и писања и развијање језичке културе доприносе лакшем савладавању садржаја осталих наставних предмета и ваннаставних активности као и проширивању сопствених знања и изражавања искустава.
Упознавање књижевних текстова, тумачење њихових садржаја и порука доприносе лакшем разумевању и усвајању знања из Света око нас и Грађанског васпитања, а на тај начин доприносе и неговању и развијању моралних вредности.
 
 
 
               
Тема
 
Предмет са којим корелира
Тема са којом корелира
Књижевност
(обрада књиж.текстова)
 
Свет око нас
 
Култура живљења
 
Ликовна култура
Изглед употребних предмета
 
Музичка култура
Слушање музике
 
    ИНОВАЦИЈЕ
Учитељ
Тема
 
Време реализације
Иванка Петровић
 
 
Основе читања и писања
 
I полугодиште
 
Тања Жегарац Гајић
 
Основе читања и писања
 
I полугодиште
ВеснаБасара
ДесанкаТрнинић              Милена Марковић
 
Књижевност
 
II полугодиште
 
 
 
РЕЛИЗАЦИЈА НАСТАВНИХ САДРЖАЈА
Садржаји наставе српског језика биће реализовани кроз фронтални, индивидуални, групни и рад у паровима.
Поред традиционалних метода биће примењиване интерактивно и кооперативно учење као и огледни часови (обрада текста, језички садржаји).
Активности: читање и тумачење текста, писање, посматрање, уочавање, препричавање, описивање, причање, извештавање, истраживање, игра, глума.
Наставна средства: уџбеници , књижевни текстови у складу са узрастом, звучни записи, интерактивни ЦД , објекти из непосредне околине, дечја штампа, медији.
 
 
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИКА
 
Предмет: Математика
 
Наставник: разредно веће првог разреда
Разред и одељење: I1, I2,  I3,I4 I5
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ
 
Циљ наставе математике је да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављањер математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности.
 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
Ученици треба да:
 
v      препознају, разликују исправно именују облике предмета,површи и линија
v      посматрањем и цртањем упознају тачку и дуж и стекну умешност у руковању лењиром;
v      на једноставним, конкретним примерима из своје околине уочавају односе између предмета по облику, боји и величини
v      успешно одређују положај предмета према себи и предмета према предмету
v      уочавају разне примере скупова, припадање елемената скупу и користе речи „скуп“,“елемент“ усвајајући значење везивањем за примере из природног окружења детета
v      науче да броје, читају, записују и упоређују бројеве до 100, као и да исправно употребљавају знаке једнакости и неједнакости
v      савладају сабирање и одузимање до 100 (без прелаза преко десетице), разумеју поступке на којима се заснивају ове операције, схвате појам нуле и уочавају њено својство у сабирању и одузимању, упознају термине и знаке сабирања и одузимања; науче да правилно користе изразе „за толико већи“ и „за толико мањи“;
v      упознају (на примерима) комутативност и асоцијативност сабирања (без употребе назива)
v      савладају таблицу сабирања и да до нивоа аутоматизације усвоје технику усменог сабирања једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве одузимања;
v      одређују непознати број у одговарајућим једнакостима искључиво путем „погађања“;
v      успешно решавају текстуалне задатке (с једном и две операције) у оквиру сабирања и одузимања до 100 (помоћу састављања израза, као и обратно, да на основу датог израза умеју да саставе одговарајући задатак)
v      упознају метар, динар и пару.
 
 
 
 
Р.бр.
 
Назив теме
 
Време реализа-ције
Број часова
                                                    
за обраду
за друге типове
 
 УКУПНО
1.
Квалификација предмета по својствима
IX
4
4
8
2.
Предмети у простору и односи међу њима
IX
5
5
10
3.
Линија и област
IX - X
5
5
10
4.
Природни бројеви до 100
X – VI
51
94
145
5.
Мерење и мере
VI
3
4
7
 
 
         Време реализације    
Број часова
 
 
    за обраду
за друге типове
 
УКУПНО
 
Прво полугодиште
41
43
84
 
Друго полугодиште
27
69
96
 
УКУПНО
68
112
180
 
 
   КОРЕЛАЦИЈА
Решавање задатака доприноси развијању логичког мишљења и закључивања што олакшава уочавање узрочно-последичних веза, решавање различитих проблема у савладавању садржаја осталих наставних предмета и ваннаставних активности и сналажење у ситуацијама из свакодневног живота.Задаци су пуни примера где ученици њиховим решавањем стичу знања о свету који их окружује.
 
Тема
 
Предмет са којим корелира
Тема са којом корелира
Предмети у простору и
односи међу њима
Свет око нас
 
Ликовна култура
Оријентација у времену и простору
 
Временски и просторни низови
Односи у видном пољу
Линија и област
Ликовна култура
Облици и њихови квалитети
 
 
   ИНОВАЦИЈЕ
Учитељ
Тема
 
Време реализације
Тања Жегарац Гајић
Десанка Тринић
Весна Басара
Милена Марковић
 
Предмети у простору и односи међу њима
 
I полугодиште
Иванка Петровић
 
Предмети у простору и односи међу њима
 
I полугодиште
 
РЕЛИЗАЦИЈА НАСТАВНИХ САДРЖАЈА
Математички садржаји биће реализовани кроз фронтални, индивидуални, групни и рад у паровима.
Методе: аналитичко-синтетичка, демонстративно-илустративна, хеуристичка, кооперативна, интерактивна.
Активности: посматрање, уочавање везе, именовање,препознавање, комуницирање, писање, читање, мерење, цртање, бројање, сабирање и одузимање, рачунање напамет, оријентисање, решавање проблема, упоређивање, груписање, закључивање.
 
Наставна средства: уџбеници , прибор за цртање, модели геометријских тела, модел m, dm, cm, објекти непосредне околине.
 
 
 
 
 
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИКА
 
Предмет: Свет око нас
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ СВЕТА ОКО НАС
                            Општи циљ је да деца упознају себе, своје окружење и развију способности за одговоран живот у њему.
 
v      формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука;
v      овладавање почетним техникама сазнајног процеса:посматрање, уочавање, упоређивање, класиковање, именовање;
v      подстицање дечијих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, процесима и ситуацијама у окружењу у складу са њиховим когнитивно-развојним способностима;
v      подстицање и развијање истраживачких активности деце;
v      подстицање уочавања једноставних узрочно-последичних веза, појава и процеса, слободног исказивања својих запажања и предвиђања;
v      решавање једноставних проблем-ситуација кроз огледе, самостално и у тиму;
v      развијање одговорног односа према себи и окружењу и уважавање других.
 
 
 
Р.бр.
 
Назив теме
 
Време реализа-ције
Број часова
                                                    
за обраду
за друге типове
 
 УКУПНО
1.
 Ја и други
IX-III
5
5
10
2.
Култура живљења
IX-IV
5
6
12
3.
Жива и нежива природа
IX-VI
 
 
 40
 
А) Жива природа
 
8
8
16
 
Б) Нежива природа
 
7
9
16
 
В)Веза између живе и неживе природе
 
2
6
8
 
Оријентација у времену и простору
IX-VI
4
6
10
 
 
Време реализације
Број часова
 
 
    за обраду
за друге типове
 
УКУПНО
 
Прво полугодиште
16
18
34
 
Друго полугодиште
 15
 23
38
 
УКУПНО
 31
41
 72
► 
КОРЕЛАЦИЈА
Усвајање садржаја из света око нас доприноси лакшем уочавању веза између природних појава и друштвених збивања, а то олакшава разумевање књижевних текстова, развијање еколошке свести.
Проучавањем садржаја о живим бићима доприноси лакшем усвајању знања о општој хигијени, хигијени здравља, психо-физичком развоју личности (грађанско и физичко васпитање)
 
Тема
 
Предмет са којим корелира
Тема са којом корелира
 
Култура живљења
 
Српски језик
 
Књижевност ( одабрани текстови)
 
Култура живљења
 
Ликовна култура
 
Изглед употребних предмета
 
Ја и други
 
Музичка култура
 
Певање песама
 
   ИНОВАЦИЈЕ
 
Учитељ
 
Тема
Време реализације
Весна Басара
Десанка Трнинић
 
Жива и нежива природа
 
I полугодиште
Милена Марковић
 
Жива и нежива природа
 
I полугодиште
Иванка Петровић
 
Жива и нежива природа
 
II полугодиште
 
 
 
РЕЛИЗАЦИЈА НАСТАВНИХ САДРЖАЈА
 
Облици рада: фронтални, индивидуални, групни, тимски, рад у паровима.
Наставне методе: вербална, дијалошка, решавање, проблем-ситуација, кооперативне, интерактивне, амбијентално учење.
Активности: посматрање, описивање, процењивање, груписање, праћење, бележење, практиковање, експериментисање, истраживање, сакупљање, стварање.
Наставна средства: уџбеник, стари предмети, записи (Музеј), објекти из непосредне околине, часописи и енциклопедије, медији, аудио и видео записи.
 
 
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИКА
Предмет: Ликовна култура
 
Наставник: разредно веће првог разреда
Разред и одељење: I1, I2,  I3,I4 I5
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ
Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.
 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
v      оспособљавати ученика да се служи средствима и техникама ликовно-визуелног изражавања који су доступни његовом узрасту
v      стварати услове за креативно опажање и тумачење предвиђених садржаја у првом разреду (облике и њихове квакитете, односе у видном пољу, светло и сенку, тактилност, цртани филм и стрип, разликовање појединих средина, дизајн, перформанс, преобликовање материјала или предмета њиховим спајањем);
v      мотивисати ученика да се слободно ликовно-визуелно изражава својствено узрасту или индивидуалној способности и да маштовито представља свет око себе;
 
 
Р.
бр.
 
Назив теме
 
Време реализа-ције
Број часова
                                                    
за обраду
за друге типове
 
 УКУПНО
1.
Упознавање са елементима ликовног изражавања
IX
-
2
2
2.
Облици и њихови квалитети
IX-X
3
3
6
3.
Односи у видном пољу
X-XII
3
3
6
4.
Временски и просторни низови
XII-I
2
2
4
5.
Светло и сенка
I-III
2
2
4
6.
Тактилност
III
1
1
2
7.
Изглед употребних предмета
IV
2
2
4
8.
Одређени предмет као подстицај за рад
V
2
2
4
9.
Преобликовање материјала или предмета њиховим спајањем
VI
1
3
4
 
 
 
Број часова
 
 
за обраду
за друге типове
 
УКУПНО
 
Прво полугодиште
9
8
17
 
Друго полугодиште
7
12
19
 
УКУПНО
16
20
36
► КОРЕЛАЦИЈА
Ученици кроз ликовни рад изражавају доживљаје књижевних и музичких дела, доживљаје везане за природу и друштво, односе са вршњацима и одраслима, своје психолошке доживљаје, игру.Теме Облици и њихови квалитети и Односи у видном пољу такође је повезана са садржајима математике. Планиране посете музеју приближиће ученицима наше традиционално наслеђе и његов значај за опстанак српског народа.
 
Тема
 
Предмет са којим корелира
Тема са којом корелира
 
Преобликовање материјала или предмета њиховим спајањем
 
Свет око нас
 
Нежива природа
 (особине материјала)
 
РЕЛИЗАЦИЈА НАСТАВНИХ САДРЖАЈА
Облици рада: фронтални, у пару, индивиуални, групни.
Наставне методе: дијалошка,монолошка практични и истраживачки рад, експериментална, кооперативна, стваралачки рад, игра.
Активности: посматрање, уочавање, описивање, прикупљање различитих материјала, цртање, сликање, вајање, сецкање, лепљење, бојење, спајање,грађење, колажирање, отискивање.
Наставна средства: уџбеник , папир, боје, четке, репродукције ликовних дела, објекти из непосредне околине, амбалажа, платно, канап, семење, суво лишће, картон, видео записи и сл.
 
 
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИКА
 
Предмет: Музичка култура
 
 
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ МУЗИКЕ КУЛТУРЕ
 
v      Развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности
v      Оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања
v      Развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и културе свога и других народа.
 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
Ученици треба да:
 
v      Певају песме по слуху
v      Слушају вредна дела уметничке и народне музике
v      Свирају на музичким инструментима
v      Изводе дечје, народне и уметничке музичке игре.
 
 
Р.бр.
 
Назив теме
 
Време реализа-ције
Број часова
                                                    
за обраду
за друге типове
 
 УКУПНО
1.
Певање
IX-VI
13
8
21
2.
Свирање
III-VI
5
/
5
3.
Слушање музике
IX- VI
7
/
7
4.
 Стварање музике
IV- VI
3
/
3
 
 
                             Време реализације
Број часова
 
 
    за обраду
за друге типове
 
УКУПНО
 
Прво полугодиште
14
3
17
 
Друго полугодиште
14
5
19
 
УКУПНО
28
8
36
 
   КОРЕЛАЦИЈА
     Садржаји овог предмета нуде упознавање музичке традиције, културе и обележја свога и других народа и повезана је са садржајима Света око нас, Народне традиције и Српског језика.
      Музичке композиције садрже теме из Света око нас, српског језика, екологије, Грађанског васпитања, тако да се могу слушати уз одговарајуће садржаје других предмета.
Тема
 
Предмет са којим корелира
Тема са којом корелира
 
Певање песама
 
Свет око нас
 
Култура живљења
Ја и други
 
 
Ликовна култура
 
Изглед употребних предмета
 
РЕЛИЗАЦИЈА НАСТАВНИХ САДРЖАЈА
Облици рада: фронтални, групни, у пару, индивидуални.
Наставне методе: обрада песме по слуху и нотном запису, дијалошка, описивање, игра.
Активности: певање, свирање, слушање, игра, стварање звука.
Наставна средства: уџбеник и ЦД , дечји музички инструменти, аудио касете.
 
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИКА
 
Предмет: Физичко васпитање
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
 
Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју ученика.
 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
v      Задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром
v      Развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге
v      Стицање моторичких умења у свим природним облицима кретања у различитим условима: елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу; упознавање са кретним могућностима и ограничењима сопственог тела;
v      Стварање претпоставке за правилно држање тела,јачање здравља и развијање хигијен.навика
v      Формирање и овладавање елементарним облицима кретања „моторичко описмењавање“;
v      Стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад.
 
Р.бр.
 
Назив теме
 
Време реализа-ције
Број часова
                                                    
за обраду
за друге типове
 
 УКУПНО
1.
Ходање и трчање
IX-XI
7
10
17
2.
Скакање и прескакање
IV-VI
6
7
13
3.
Бацање и хватање
IX-XI
6
6
12
4.
Вешање, упори и пењања
X-XI-II
2
3
5
5.
Вежбе на тлу
IX-II
5
5
10
6.
Вежбе скакања и прескакања упора у рукама
X-III
2
3
5
7.
Вежбе равнотеже
XI-I
2
3
5
8.
Вежбе са реквизитима
II- IV
6
9
15
9.
Ритмичке вежбе и народни плесови
XI- IV
3
4
7
10.
Елементарне игре
XI- VI
7
12
19
 
 
Време реализације
 
Број часова
 
 
    за обраду
за друге типове
 
УКУПНО
 
Прво полугодиште
21
30
51
 
Друго полугодиште
25
32
57
 
УКУПНО
46
62
108
   КОРЕЛАЦИЈА
Садржаји физичког васпитања повезани су са садржајима здравственог васпитања (правилно држање тела, правилна исхрана, хигијена, значај одмора и рекреације), са музичком културом, п.д. (народне игре), са грађанским васпитањем (комуникација кроз игру и спорт), са математиком (разврставање на пар и непар, бројање чланова екипе...).
Тема
Предмет са којим корелира
 
Тема са којом корелира
 
Ритмичке вежбе и народни плесови
 
Музичка култура
 
Слушање музике
Стварање музике
 
РЕЛИЗАЦИЈА НАСТАВНИХ САДРЖАЈА
Облици рада: фронтални, групни.
Наставне методе: вербална, демонстративна.
      Активности: ходање, трчање, скакање, пузање и провлачење, прескакање, дизање,     ношење,    пењање, вишење, бацање, хватање,плес и пантомима, гимнастика, игра и друга   моторичка искуства.
Наставна средства: лопте, струњаче, вијаче, кругови, греда, разбој, вратило, обручи.
 
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ
 

Предмет: Eнглески језик                 

Разред и одељење: I1, I2,  I3,I4 , I5

ЦИЉ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ МУЗИКЕ КУЛТУРЕ
 
v      Да се ученицима приближи идеја о постојању других језика као средство комуникације
v      Да се развије позитивно осећање ученика према језику који учи (сензитивација на страни језик)
v      Да се развије способност основне комуникације на том језику
 
РБ.
                   Наставна тема
Време реал.
Број часова за
Обра-
ду
Др. типо-
ве
Укуп-но
1
Welcome to Happy House-predstavljanje, pozdravi
IX
2
7
9
 
 
 
 
 
 
2
Pens and pencils –skolski pribor, brojevi 1-10
X,XI
2
7
9
 
 
 
 
 
 
3
Come and play – boje i igracke
XI,XII
2
7
9
 
 
 
 
 
 
4
Christmas – Bozic i Nova godina
XII
1
1
2
 
 
 
 Culture Spot: Me and my family - porodica
XII
 
1
1
 
 
 
 
 
 
5
 Dressing up – delovi odece
I, II
2
7
9
 
 
6
Happy birthday – proslava rodjendana
 III
2
7
9
 
Culture Spot: party time - rodjendan
III
 
1
1
7
Bathtime- odrzavanje licne higijene
IV
2
7
9
8
Easter - Uskrs
IV
1
1
2
9
Animal friends – zivotinje
V
2
7
9
 
Culture Spot: Pets
VI
 
1
1
 
Revision – godisnja sistenatizacija
VI
 
2
2
 
 
 Прво полугодиште:
8
28
36
Друго полугодиште:
8
28
36
Укупно:
16
56
72
 
   КОРЕЛАЦИЈА
Корелација : свет око нас,математика, ликовна култура,српски језик, грађанско васпитање,
Музичка култура
 
Тема
 
Предмет са којим корелира
Тема са којом корелира
Pens and pencils,
Свет око нас
Школски прибор
Pens and pencils
Математика
Природни бројеви до 10
Come and play
Ликовна култура, Грађанско васп.
Спорт и игре
 
 
РЕЛИЗАЦИЈА НАСТАВНИХ САДРЖАЈА
 
Облици рада:фронтални, индивидуални, у пару, у групи
Наставне методе:монолошко-дијалошка, комуникативна настава
Активности:слушање и реаговање на команде, рад у паровима,мањим и већим групама, мини дијалози (role-playing), мануелне активности(цртање, сецкање, бојење, израда паноа), вежбе слушања повезана са доцртавањем и повезивањем појмова, игре, певање.
Наставна средства:Уџбеник, радна свеска, сликовнице, аудио материјал, постери, објекти из свакодневног окружења, игре меморије, апликације и тематски панои, играчке, компакт-диск...
 
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИКА
Предмет: Грађанско васпитање
Наставник: разредно веће првог разреда
Разред и одељење I1, I2,  I3,I4  I5
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА
Циљ наставе „Грађанско васпитање-Сазнање о себи и другима“ јесте подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика.
 
ЗАДАЦИ
v    Олакшавање процеса адаптације на школску средину и подстицање социјалне интеграције- успостављање и развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и одраслима
v    Подстицање развоја сазнања о себи, сопственим осећањима и потребама, свести о личном идентитету и способности, самопоштовања и самопоуздања;
v    Проширивање знања и умења за решавање индивидуалних проблема, учење техника за превладавање непријатних емоционалних стања; учење видова самопотврђивања без агресивности и уз уважавање других;
v    Подстицање социјалног сазнања, разумевања и прихватања међусобних разлика;
v    Подстицање групног рада, споразумевања и сарадње;
v    Развијање комуникативне способности и конструктивног разрешавања сукоба са вршњацима и одраслима;
v    Развијање креативног изражавања;
v    Упознавање ученика са дечјим правима;
v    Подстицање и оспособљавање за активну партиципацију у животу школе при чему јебитно да све што ученици раде, раде из унутрашње, позитивне мотивације, а не због принуде и послушности засноване на страху.
 
Редни број
Назив теме
Време
реализ.
Број
радионица
1.
 Олакшавање процеса адаптације на школску средину
IX
3
2.
Подстицање развоја сазнања о себи, сопственим осећањима и потребама, свести о личном идентитету и особености, самопоштовања и самопоуздања
IX-X
7
3.
Изражавање и комуникација осећања; проширивање знања и умења за решавање индивидуалних проблема, учење техника за превладавање непријатних емоционалних стања
X-XII
10
4.
 Пoдстицање групног рада, договарања и сарадње
XII-I
2
5.
Развијање комуникативне способности, вештина ненасилне комуникације и конструктивног разрешавања сукоба са вршњацима и одраслима, вештина посредовања у вршњачким сукобима
I-IV
10
6.
 Подстицање и оспособљавање за активну партиципацију у животу школе
IV- V
3
7.
 Евалуација
IV
1
 
 
УКУПНО
 
Прво полугодиште
17
 
Друго полугодиште
19
 
УКУПНО
36
 
   КОРЕЛАЦИЈА
Садржаји грађанског васпитања прожимају се кроз све наставне области и ваннаставне активности.
 
 
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИКА
 
Предмет: Верска настава
 
Наставник: разредно веће првог разреда
Разред и одељење I1, I2,  I3,I4 I5
 
ЦИЉИ ЗАДАЦИ НАСТАВЕ ПРАВОСЛАВНОГ КАТИХИЗИСА(ВЕРОНАУКЕ)
 
Циљ наставе православног катихизиса у првом разреду јесте прихватање да је постојање израз заједништва личности, а да личност постоји само у заједници слободе са другом личношћу.
·         Искуство љубави, које чини да свет који нас окружује не буде маса, већ да га чине конкретна и непоновљива бића
·         Да биће са којим смо у заједници љубави постаје извор нашег постојања као конкретне личности
 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
Ученици треба да:
v      Уоче да се кроз слободни однос љубави према некоме или нечему тај неко или нешто конкретизује, односно да постаје за нас јединствени и непоновљиво;
v      Уоче да љубав човека према другим људима и природи њима даје непоновљиву вредност и постојање;
v      Уоче да од онога кога волимо зависи и наше постојање;
v      Науче да је човек икона Божија управо због тога што може да друга бића чини непоновљивим
 
·         Ученици треба да уоче да се кроз слободан однос љубави према некоме или нечему тај неко или нешто конкретизује, тј. да постаје за нас јединствено и непоновљиво
·         Уоче да од онога кога заволимо зависи и наше постојање
           
 
Редни број
 
Назив теме
 
Број часова по теми
1.
Увод
1
2.
Литургија
7+1
3.
Црква као тело Христово
11+2
4.
Бог је љубав
7+3
5.
Рад као служење ближњима
2+2
6.
Укупно часова:
36
 
                                           Редни број
Садржаји програма
1.
Човек је икона божија
2
Бог је заједница личности Оца и Сина и Светог Духа
3.
Човек као биће заједнице
4.
Бог је из љубави створио свет заједно са Сином и Духом
5.
Исус Христос је посредник између Бога и створене природе
6.
Црква је заједница свих људи и целе природе кроз Христа са Богом
7.
Православна иконографија показује свет и човека у заједници с богом
 
Излагање хришћанског виђења живота и постојања света обавља се у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји да хришћанско виђење обухвата сва позитивна искуства људи.
   КОРЕЛАЦИЈА
Српски језик и књижевност - Избор из поезије за децу: Ј.Ј Змај
   ИНОВАЦИЈЕ
Објашњење Крштења-иконе ( прво полугодиште )
Рад као служење- рад у паровима ( друго полугодиште )
 
 
 
 
 
 
 
 
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИКА
 
ДОПУНСКА  НАСТАВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
 
Наставник: разредно веће првог разреда
Разред и одељење: I1, I2,  I3,I4  I5
 
 
 
Редни
бр.
 
Назив теме
 
Време
реализације
 
 
1.
Квалификација предмета по својствима
1
 
2.
Предмети у простору и односи међу њима
1
 
3.
Линија и област
1
 
4.
Природни бројеви до 100
14
 
5.
Мерење и мере
1
 
 
Прво полугодиште
9
 
 
Друго полугодиште
9
 
 
УКУПНО
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИКА
 
 ДОПУНСКА НАСТАВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
 
Наставник: разредно веће првог  разреда
Разред и одељење: I1, I2,  I3,I4 I5
 
 
Редни
бр.
 
Назив теме
 
Време
реализације
 
 
1.
Основе читања и писања
10
 
2.
Књижевност
4
 
3.
Језик
4
 
 
Прво полугодиште
8
 
 
Друго полугодиште
10
 
 
УКУПНО
18
 
 
ПРОГРАМ РАДА ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ
 
 1. Шта радимо на драмској секцији- уводни час
 2. Игре у простору и покрету
 3. Игре у простору и покрету
 4. Игре у простору и покрету
 5.  Припрема за учешће у програму за Дан школе
 6. На слово на слово, Настављање речи на задње слово
 7. Говор и вежбе за говор
 8. О рецитовању
 9. Посета позоришту
 10. Рецитовање одабране песме
 11. Припрема за учешће на школском такмичењу рецитатора
 12. Говорне игре- Прича на основу неколико елемената
 13. Говорне игре- Састављање приче додавањем речи и реченица
 14. Убацивање речи у причу, прича на задату реченицу
 15. Припрема за Новогодишњу прославу
 16. Прича на основу слике, прича на основу музичке теме
 17. Припрема за учешће у програму за Дан Светог Саве
 18. Говорне игре- Прича на основу лутке
 19. Имитације
 20. Игра у дијалозима
 21. Игра у дијалозима
 22. Посета позоришту
 23.  Избор кратких драмских комада за извођење уз помоћ лутака
 24. Рад на изради лутака
 25.  Рад на изради лутака
 26.  Рад на изради лутака
 27.  Рад на изради сцене
 28.  Рад на изради сцене
 29.  Учешће на маскембалу
 30. Рад на изради сцене
 31.  Рад на изради сцене
 32.  Читање текста за столом
 33. Читање текста за столом
 34. Пробе на сцени
 35. Пробе на сцени
 36.  Завршна приредба
 
ПРОГРАМ РАДА ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ
#      Цртање                          ( 8 часова)
1.        Линија
2.        Линија и површина
3.        Доцртавање
4.        Шара и шарање-орнамент
5.        Стрип
#      Сликање                       ( 10 часова)
1.        Боја
2.        Површина и облици
3.        Светлост и сенка
4.        Осликавање предмета
#      Вајање                          ( 6 часова)
1.        Маса, волумен,простор
2.        Делови и целина
#      Комбинована техника               ( 12 часова)         
1.        Експеримент
2.        Везивање облика у тродимензионалном простору
3.        Амбијент-сценски простор
 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ УЧЕНИКА У ТОКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
               
Копирати у друге програме
 
                                        Начини праћења и вредновања
 
        Праћење и вредновање ће се обављати континуирано, уважавајући интересовања и активности ученика у процесу учења, а у складу са индивидуалним развојним способностима.При процесу праћења остваривања постављених циљева и задатака, као и постизању постављених стандарда, мање ће се користити класичне писмене провере знања-контролне и писмене вежбе. Увид у обим, ниво, квалитет и применљивост знања ученика стицаће се путем неформалних анкета, квизова, испуњалки или задавањем проблем ситуација.
              Успех ученика се оцењује описно. Вредновање постигнућа ученика подразумева заинтересованост, активно учешће у раду, формирање позитивних ставова о свету који нас окружује, усвајање и практичну примену стеченог знања током школске године.
 
 
-          у току сваког часа, кроз све активности и фазе (знање, ангажовање, однос према раду);
-          кроз индивидуални рад;
-          кроз групни рад и комуникацију;
-          кроз контролне и писмене задатке (српски језик, математика);
-          кроз примену стечених знања у остваривању садржаја осталих наставних предмета и активности које их допуњују.
Оцењивање ученика је описно и обухвата:
-          усвојеност наставних садржаја (знања, умења, вештина)
-          примену стечених знања
-          ангажовање ученика, однос према раду.
Описна оцена пружа ученику, родитељу и учитељу информацију о томе какво је учениково постигнуће, који је степен његовог ангажовања у раду, даје процену његовог напретка, односно говори о томе шта се од ученика очекује у наредном периоду и на који начин може даље напредовати.Формулација описне оцене мора бити јасна, прецизна, треба да мотивише, да буде исказана позитивним језиком и усклађена с циљевима и задацима наставног предмета.
Ученици добијају закључне описне оцене на крају првог и другог полугодишта, у складу са описним усменим или писменим оценама које су на основу свог рада и напретка добијали током школске године.
Учитељ има професионалну слободу да самостално креира сопствени систем планирања, праћења, евидентирања, процењивања и вредновања постигнућа ученика, односно квалитета реализоване наставе.
 
 
ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
                           ЗА I РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2010/ 2011. ГОДИНУ
 Одељењско веће првог разреда, у школској 2010/2011 години, планира да се настава у природи реализује на пролеће (мају -јун 2011.године) .
Планом су предвиђене следеће дестинације:                                                                                      
Ø       Дивчибаре
Ø       Гоч
Друга дестинација ће бити разматрана ако агенције не могу да обезбеде услове за реализацију прве.
Циљ и васпитно-образовни задаци
Циљ организовања наставе у природи је остваривање одговарајућих наставних и ваннаставних садржаја из наставног програма у климатски погодном месту из васпитно-образовних и здравствено- рекреативних разлога.
 
Образовно - васпитни задаци 
 Поред васпитно –образовних задатака који су везани за наставно градиво, кроз наставу у природи остварују се и здравствени задаци , као и низ других задатака који се могу остварити боравком у планинском месту.
 
 Oпшти васпитно – образовни задаци везани за градиво су:
 
v      Оспособљавање ученика за посматрање, опажање и описивање природе; неговање усменог изражавања, богаћење речника...( српски језик)
v      Увођење ученика у свеопште поимање и разумевање повезаности људи и природе (природа и друштво, ликовна култура , српски језик и физичко васпитање)
v      Развијање и неговање радозналости за појаве и догађаје свуда око нас; маште и жеље да се ствара, проналази нешто ново, корисно лепо, занимњиво; ( ликовна култура,природа и друштво)
v      Развијање жеље да се путује и упознаје непознато.
v      Осамостаљивање ученика у обављању хигијенских навика
v      Боравак у природи на чистом ваздуху (физичко и здравствено васпитање)
v      Упознавање природно-географских, културно-историских знаменитости и лепоте места у околине
v      Упознавање са начином живота и рада људи, разноврсности биљног и животињског света као и њихове повезаности и променљивости
v      Развијање способности и сналажења у простору и времену и оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи
 
Здравствени задаци  
 
У здравственом васпитању,настава у природи је првенствено прилика да се ученици пуно крећу, рекреирају и навикавају на кретање у природним условима.
Боравак у природи подразумева и излагање организма различитим утицајима природних и климатских фактора, што јача отпорност према промени тих фактора и доприноси јачању здравља.У природи се може научити и низ практичних вештина за боравак и опстанак у природи (као орјентација у простору, прављење склоништа и припремање оброка..) или непосредно утврдити научено ( биљни и животињски свет)
Такође, настава у природи је прилика да се ученици и њихове навике ближе упознају, као и да се јача њихов колектив тј. да се васпитава у духу сарадње и узајамног помагања.
 
Садржај наставе у природи
Редовна настава за ученике I разреда обухватиће наставне јединице планиране према Оперативном плану рада за тај период.
 
Планирају се слободне активности :
1.Шетње и обилазак околине
                        -шетње стазама здравља,
- посета сеоском домаћинству,
- упознавање начина живота и рада људи у планинским пределима,
- посета културно- историјским објектима и
- упознавање биљног и животињског света околине.
 
2.Боравак на спортским теренима ( групни и индивидуални спортови)
 
3. Забавне вечери ( квиз, такмичења, игранке...)
 
Носиоци реализације наставе у природи  су учитељи I разреда, директор школе и вођа пута кога именује директор школе.
Аранжман у трајању од осам дана, (седам пуних пансиона)-седмодневна настава у природи; који обухвата превоз аутобусом, услуге рекреатора и лекара, треба да обезбеди туристичка агенција.
Настава у природи се организује у објектима који испуњавају услове за извођење предвиђених наставних и ваннаставних садржаја ( учионицу, простор за организовање слободних активности, простор за активности у случају лошег времена-за све ученике, спортске терене); са собама које немају кревете на спрат.Свака има своје купатило; амбуланту и лекара 24 сата; простор за културно забавне и друштвене активности.Пожељно је да смештај, ресторански део и простор за учење, одмор и културне активности буду у истој згради.
Превоз ученика треба да буде туристичким аутобусима у складу са Правилником о организовању екскурзија,излета и наставе у природи.
Надокнаде наставницима одређује Школски савет родитеља.
 
Техничка организација
Предлог Плана и програма наставе у природи доноси Одељењско веће. План се разматра на Наставничком већу и на основу њега се бира агенција која ће организовати извођење наставе у природи.
( Избор агенција се врши у складу са Правилником о иѕмени Правилника о наставном плану и програму основног обраѕовања и васпитања „Службени гласник РС- Просветни гласник“ бр, 2/2009 од 22.01.2009. године).
Настава у природи се организује уз писмену сагласност родитеља, за најмање 2/3 ученика одељења. Наставу у природи финансирају родитељи или старатељи ученика.
За ученике који не одлазе на наставу у природи, школа је дужна да организује наставу по Правилнику о наставном плану и програму за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања ( „ Просветни гласник РС“ бр.1/05,15/06,2/08)
 
Директор школе именује вођу пута који по реализацији наставе у природи пише извештај и у року од три дана по реализацији га доставља директору школе.
 
НАПОМЕНА:
 У случају да се не реализује настава у природи, реализоваће се Школским програмом планирани излет.
 
ПЛАН И ПРОГРАМ  ЕКСКУРЗИЈА
ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ
  ПОЈАМ ЕКСКУРЗИЈЕ
Екскурзија је облик образовно - васпитног рада којим се доприноси остваривању плана и програма и циљева образовања и васпитања.
 ЦИЉ ЕКСКУЕРЗИЈE
 Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног, историјског  и духовног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе.
Задаци екскурзије су :
-          Продубљиање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика, оспособљавање за решавање проблема и повезивање знања и умећа
-          Развијање љубави према историји, култури и природним лепотама
-          Развијање позитивних односа према националним, културним, етичким и естетским вредностима, спортским потребама и навикама
-          Неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва
-          Успостављање непосредних односа између наставника и ученика и ученика међусобно
-          Развој здравих стилова живота
-          Развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика заштите животиња
-          Развијање способности проналажења,анализирања и саопштавања информација из различитих извора
-          Подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање
-          Проучавање објеката и феномена у природи
-          Уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима
-          Упознавање са начином живота и рада људи у појединим крајевима
-          Развијање способности оријентације у простору
САДРЖАЈИ  ЕКСКУРЗИЈА
 Одељенско веће првог разреда у школској 20010 /2011. години планира реализацију једне једнодневне
екскурзије у периоду мај - јун на релацији:
 – Београд – Пећинци – Обедска бара- Сурчин - Београд
Садржаји екскурзије се остварују на основу наставног плана и програма образовно-васпитног рада и школског програма и саставни су део годишњег програма рада школе.Ако је екскурзија организована у време наставних дана , настава се надокнађује за све ученике у складу са школским календаром и годишњим програмом рада школе.
  САДРЖАЈ ПРОГРАМА:
- Пећинци –обилазак музеја хлеба 
- Обедска бара – обилазак природног резервата
- у договору са агенцијом и ручак у Обедској бари
- Сурчин - Музеј ваздухопловства у (повратку или одласку)
- Београд
ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
 Носиоци техничких организација су: Одељенске старешине, директор школе, помоћник директора, Одељенско веће првог разреда, Наставничко веће,Савет родитеља, родитељи ученика првог разреда и представници одабране туристичке организације.
- Одељењско веће првог разреда je сачинило предлог програма једнодневне екскурзије
- Наставничко веће је разматрило  програм реализације једноднедневне  екскурзије.
- Екскурзија  може да се изведе ако је Савет родитеља  дао сагласност на програм и цену екскурзије и избор агенције.
- Школа благовремено расписује оглас најмање у једним дневним новинама које имају тираж на територији целе Републике Србије. Оглас садржи све путне правце и садржаје  предвиђене програмом.
- Агенција мора поседовати одговарајућу лиценцу и друге услове којима се одређује делатност  туризма.
- Туристичка агенција доставља понуду у затвореној коверти.
-Припрему огласа, упутства, и отварање понуда и избор врши Комисија школе, а отварању понуде могу да присуствују и представници понуђача.
- Комисију школе чине директор школе и чланови Савета  родитеља одељења ученика за које се органзују екскурзије. Раду комисије присуствује секретар и шеф рачуноводства школе ради пружања стручне помоћи.
- Одлука о избору понуђача доноси се већином гласова укупног броја чланова.
- Избор најбољег понуђача врши се када је установљено да постоје најмање три понуде које испуњавају услове предвиђене упутством. Уколико овај услов није испуњен оглас ће бити поновлјен.   
 -После избора понуђача  Савет родитеља одлучује и о висини надокнаде за наставнике.
- Одељењске старешине упознају родитеље са програмом и ценом излета.
- Родитељи дају писмене сагласности, чиме потврђују да су упознати са условима путовања и да су сагласни,  при чему је неопходна сагласност за најмање 60% ученика истог разреда. Писмене сагласности су саставни део уговора који директор потписује са агенцијом.
- Уговор који се потписује са агенцијом, осим основних,  садржи: појединачну и укупину цену  према броју путника, начин плаћања, податке о водичу, здравственој заштити и броју гратиса, врсти типу и категорији смештаја , броју оброка и врсти и типу превоза.
- Одељењски старешина оставрујуе право на дневницу као и још највише два пратиоца-наставника која изводе наставу ученицима тог одељења,  искључиво уз већину гласова на родитељском састанку . Ови пратиоци оставарују право на дневницу на исти начин као и одељењски старешина.  Дневнице се обрачунавају у бруто износу и исплаћују у складу са законом, на терет родитља ученика који путују.
- Приликом уговарања путовања директор је дужан да са агенцијом уговори и обезбеди потребне услове за безбедан  и удобан превоз ученика, одговарајући број седишта, записник о извршеном техничком прегледу аутобуса, тахографске улошке за претходна два дана за возаче који врше превоз ученика. Превоз аутобусом се не обавља ноћу у периоду од 22-5 часова.
-  Директор школе је у обавези да најкасније 48 часова пре отпочињања путовања обавести  надлежне органе МУП о превознику, месту и времену поласка ученика, као и о броју ангажованих аутобуса и броју пријављених ученика. Орган МУП ће извршити контролу техничке исправности возила и документације непосредно пред полазак
- Директор школе издаје путни налог наставницима који путују и учествују у извођењу екскурзије.
- Директор школе организује консултатитвне разговоре пре пута који укључују све интересне групе. На састанку се сви учесници обавештавају о правилима којих су дужни да се придржавају. Забрањно је пушење, конзумирање алкохола и опојних средстава за учеснике екскурзије.
- Дневне активности морају бити реализоване до 24 часа.
За путовања дужа од једног дана обезбеђује се лекар-пратилац.
- За сва путовања дужа од једног дана неопходно је да родитељ, на основу података из здравственог картона,  достави здравствени лист.
- Представници агенције обезбеђују да се за време екскурзије испоштују сви захтеви предвиђени уговором између школе и агенције.
- Стручни вођа пута као и представник туристичке агенције након изведеног путовања сачињавају забелешку о изведеном путовању. Стручни вођа у року од три дана сачињава извештај са оценом о извођењу и квалитету пружених услуга и подноси га директору школе.
- Ученици након изведеног путовања попуњавају анкетни лист
- Извештај се доставља Савету родитеља и Наставничком већу ради разматрања, а Школском одбору ради разматрања и усвајања
-Одељењски старешина упознаје родитеље са извештајем на родитељском састанку.
- Извештај о путовању је саставни део годишњег извештаја о раду школе.
- Уколико се након разматрања извештаја оцени да програм није оставрен или да туристичка агенција није испоштовала уговорене обавезе, школа је дужна да у року од осам дана од завршетка путовања, поднесе приговор агенцији и да о томе обавести Министарство просвете и Министарство надлежно за послове туризма.
НАЧИН ФИНАНСИРАЊА Екскурзија  се финансира од стране родитеља кроз више месечних рата, што је регулисано уговором школе и агенције.
 ПЛАН ДЕЖУРСТВА УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА -Стручни вођа пута доставља директору школе план дежурстава, најкасније 2 дана пред планирани полазак
ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
      Оцењивањем се процењује постигнутост прописаних задатака у савлађивању наставног програма.
       Податке и запажања о напредовању и развојним потребама ученика добићемо на основу следећих питања:
v      Да ли су ученици учили успешно?
v      Да ли је брзина учења била прилагођена ученицима у одељењу и разреду?
v      Да ли су активност биле прилагођене ученицима?
v      Да ли су наставна средства била прилагођена ученицима и колико су им била корисна?
 
Одговори на ова питања добиће се на основу посматрања, ангажованости, активности, креативности, кооперативности ученика и испитивања:
v      Усмено (разговором, усменим излагањем ученика на задате теме, ученичким објашњавањем појава, процеса и појмова, јавним презентовањем самосталног или групног рада, дискусијама, расправама, летећим усменим испитивањем целе групе или одељења у форми кратких питања и одговора и сл.).
v      Писмено(диктати, краће писмено одговарање, писмени тематски радови, контролни задаци, пригодни неформални тестови).
v      Ученички радови и продукти ученичких активности
v      Домаћи радови
 
За праћење остваривања школског програма је задужен сваки учитељ појединачно, Одељенско веће првог разреда, као и Стручни актив за развој школског програма.
 Стручно веће за област разредне наставе ће на својим састанцима редовно пратити горе наведене ставке, о својим запажањима сачинити извештај за седнице Одељенског већа за класификационе периоде.
 
 
ЛЕПО ПИСАЊЕ
 Циљ
Оспособљавање ученика за лепо писање и развој сензибилитета за препознавање писма упоредо са развојем моторичких способности, као и усвајање читког и уредног писања.
Задаци:
- усвајање правилног повлачења уских и широких, косих, усправних и положених линија;
- развијање способности за обједињавање линија у слова;
- развијање способности повезивања слова у речи и реченице;
- упућивање ученика у коришћење различитих материјала и подлога за писање;
- оспособљавање ученика за припремање материјала за писање;
- развијање моторичких способности у процесу лепог писања.
Садржаји програма
ПИСАЊЕ
1. Писање ћириличких слова према калиграфским правилима у процесу комплетног савладавања азбуке.
Појмови: писмо, ћирилица.
2. Калиграфија.
3. Меке оловке са ознаком Б припремљене на брусном папиру, свеске са ужим и ширим размацима линија, намењеним за лепо писање у пропорцији 1:61 (златни пресек).
ОБЛИЦИ И ЊИХОВИ КВАЛИТЕТИ
1. Цело-део, велико-мало, високо-ниско, уско-широко, светло-тамно, обло-рогљасто.
2. Сви медијуми
3. Оловке са меким графитним улошком, креде, воштани пастел...
ОДНОСИ У ВИДНОМ ПОЉУ
1. Лево-десно, горе-доле, испред-иза, више-ниже, између, усправно-положено-косо, пуно-празно, отворено-затворено.
2. Сви медијуми зависно од постављеног задатка
3. Меке оловке, четке различитих ширина и величина.
КОНТРАСТ
1. Испупчен-удубљен, прав-крив, једноставан-сложен.
2. Сви медијуми примерени условима и узрасту ученика
3. Одабрати материјале према медијуму у духу предвиђене области.
РАЗНЕ ВРСТЕ ЗНАКОВА И СИМБОЛА
1. Словни знаци (штампана слова, писана слова), бројеви...
2. Комбиновани медијуми
3. Меке оловке, тушеви у боји, папири различитог формата.
 
ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА
 Циљ и задаци
- Развијање моторичких способности уз коришћење материјала, прибора, алата, апарата, уређаја и рачунара;
- развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања;
- упознавање и руковање играчкама и кућним апаратима и уређајима;
- упознавање са рачунаром и његовим деловима;
- развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата, апарата, уређаја и рачунара.
Садржаји програма
- Употреба појединих врста материјала.
- Избор и употреба једноставног прибора и алата.
- Класификација материјала и предмета према одређеним параметрима.
- Прављење целине од делова (на пример, слагалице).
- Склапање модела од датих елемената (коцкице, дати делови неке целине...).
- Упознавање улога појединих управљачких делова (прекидачи, клизачи и тастери) кућних апарата и уређаја.
- Руковање појединим кућним апаратима и уређајима.
- Правилно постављање батерије у играчке, батеријске лампе, даљинске управљаче...
- Саставни делови рачунара (кућиште, монитор, звучници, штампач, тастатура, миш) и њихова намена.
- Радње мишем.
- Правилно укључивање рачунара, покретање програма и искључивање рачунара.
- Елементи графичког радног окружења (прозор, икона, дугме...).
- Руковање прозорима и иконама.
- Покретање програма са ЦД-а. Готови програми (за забаву и учење).
- Програм за цртање.
- Тастатура.
         - Штампање.
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
Циљ и задаци
Развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне средине, усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину.
-Упознавање појма и основних елемената животне средине
- Уочавање и описивање појава које угрожавају животну средину
- Развијање навика за рационално коришћење природних богатстава
- Развијање радозналости, креативности и истраживачких способности
 
Садржај програма
 
-          Животна средина
-          Природне појаве и промене у животној средини
-          Загађење животне средине
-          Заштита животне средине и заштита здравља
 
РУКА У ТЕСТУ – ОТКРИВАЊЕ СВЕТА
Циљ и задаци
-          Развијање основних појмова из природних наука и њихово повезивање
-          Развијање радозналости и истраживачких способности
-          Развијање основних елемената критичког и логичког мишљења
-          Подстицање усменог и писменог изражавања кроз дискусије и записе о изведеним огледима
-          Постављање хипотезе, односно исказивање предпоставки за решавање проблема
-          Извођење једноставних огледа
-          Решавање једноставних проблем ситуација, самостално и у тиму
-          Развијање критичког односа према информацијама које се добијају чулима
Садржај програма
-          Различите врсте кретања и њихове карактеристике
-          Котрљање и клизање
-          Клати се, љуља, таласа...
-          Све што стоји хтело би да стоји, све што иде- хтело би да иде
-          Балони високо лете, ,,покрећу,, бродове и ракете
-          Свећа која гори у види
-          Водени пешчани сат
-          Слатки модел вулкана
-          Правим облак, кишу и лед
-          Колико нас чула варају
-          Да ли у корпи пуној јабука има још места
-          У свету мерења
-          Поређење и мерење дужине, масе и запремине
-          У свету електрицитета
-          Могућности наелектрисања тела и њихова својства
-          Светлост и сенка
-          Можеш ли стићи своју сенку
-          Боје дуге
-          Видим да растем
      -      Шаре које живот значе
 
НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
Циљ и задаци
Циљ је остварити директно увођење ученика у активности ревитализације традиције кроз непосредно упознавање материјалне и духовне традицијске културе свог народа и народа у ужем и ширем окружењу
-          Усвајање елементарних знања о основним разликама између градског и сеоског начина живота
-          Основних сезонских радова
-          Основних обичајно-обредних радњи везаних за те радове
-          Основних и општих празника
-          Основних елемената дечјег фолклора
-          Стицање елементарних знања о носећим наставним мотивима ( хлеб и биљке )
-           
Садржај програма
 
-          Тема : Питај своју баку
-          Тема : Радови и празници
-          Тема : Зимски хлебови и пролећно биље
 
 
 
Утврђена листа уџбеника за ПРВИ  разред
 
ПРЕДМЕТ
ИЗДАВАЧ
УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ
1. СРПСКИ ЈЕЗИК
Заавод за уџбенике
Комплет бр 9
В. Милатовић А. Ивковић Буквар + ЦД буквар (интерактивни ЦД)
В. Милатовић А. Ивковић Наставни листови
С.Јовановић – Златна јабука – читанка +ЦД Мала звучна читанка
С. Јовановић - Вежбанка
2. МАТЕМАТИКА
Заавод за уџбенике
Комплет бр. 6
О. Тодоровић, С. Огњановић – Математика 1-уџбеник + (интерактивни ЦД)
О. Тодоровић, С. Огњановић – Математика 1 - Вежбанка
3. СВЕТ ОКО НАС
Нова школа
Комплет бр. 6.
М. Ћук, Б. Стевановић, В. Радоњић – Свет око нас
4. МУЗИЧКА КУЛТУРА
Креативни центар
Комплет бр. 3
В. Илић – Музичка култура 1
5. ЛИКОВНА КУЛТУРА
Кретаивни центар
Комплет бр. 1
М. Живковић – Ликовна култура 1
6. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Oxford University Press
Happy House 1 Pupil’s book
Happy House 1 Activity Book + CD room
S.Maidment    L. Roberts
 
 
 
Као додатну вежбанку уз уџбенички комплет за математику користиће се и ,,Пчелица „ 
 
Oд часописа за децу користиће се ''Maли витез'', '' Ђак првак'' или ''Школарка''.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Претрага

КАЛЕНДАР